CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

  • Nền trang con
Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống hộp H 2000 X 2000

Cống hộp H 2000 X 2000

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn

Cống hộp đơn đúc sẵn

Cống hộp đơn đúc sẵn

Cống hộp 3000mm x 3000mm (3m x 3m)m

Cống hộp 3000mm x 3000mm (3m x 3m)m

 Cống hộp 800 x 800 (chiều dài đốt cống 1000)

Cống hộp 800 x 800 (chiều dài đốt cống 1000)

 Cống hộp bê tông 1500 x 1500 ( 1,5m x 1,5m )

Cống hộp bê tông 1500 x 1500 ( 1,5m x 1,5m )

Cống hộp bê tông đúc sẵn

Cống hộp bê tông đúc sẵn

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG PHƯƠNG BẮC

Thông báo Bộ Công Thương